Arthricocephalus_chauveaui
Opsiosoryctocephalus_ophis
Oryctocephalites_burgessensis
Oryctocephalites_opiki
Oryctocephalites_palmeri
Oryctocephalites_rasettii
Oryctocephalites_resseri
Oryctocephalites_reynoldsi
Oryctocephalites_reynoldsformis
Oryctocephalites_runcinatus
Oryctocephalites_salteri
Oryctocephalites_typicalis
Oryctocephalites_walcotti
Oryctocephalops_frischenfeldi
Oryctocephalus_orientalis
Oryctocephalus_primus
Protoryctocephalus_wuxunensis
Oryctocephalus_indicus
Oryctocephalus_lancastrioides
Oryctocephalus_nyensis
Changaspis_placenta
Lancastria_roddyi