Macroleter
Barasaurus
O_rubidgei
O_kitchingorum
Candelaria
Coletta
Sauropareion
Contritosaurus
Procolophon
Thelerpeton
Tichvinskia
Scoloparia
Leptopleuron
Hypsognathus